Miasto Sarvar

Zdjêcia z Sarvar

Powrót do strony g³ównej

 

Sarvar jest usytuowane w zachodniej czêĥci Wêgier. Te ma³e miasteczko s³ynie g³ównie z  piêknych zabytków i wydarzeñ kulturalnych. Jednym ze znaków rozpoznawczych Sarvar jest ĥredniowieczny, otoczony jest fosħ Zamek Nadasdy. Jego bia³a wieża, sklepiony most i  wewnêtrzny dziedziniec pochodzħ z epoki Renesansu. Piêkny park wokó³ zamku liczy ponad 350 gatunków drzew i krzewów. Jezioro, rzeka Raba, piêkne tereny zielone wokó³ sprawiajħ, że Savar jest miejscem idealnym do wypoczynku dla wszystkich grup wiekowych. Sarvar ma w swojej ofercie  szereg atrakcji dla odwiedzajħcych go turystów. Dla mi³oĥników aktywnego wypoczynku polecamy jazdê na rowerze, wêdkarstwo, polowanie, jazdê konnħ i wycieczki po zapierajħcej dech w piersiach okolicy. Rzeka Raba jest idealna do uprawiania wioĥlarstwa i organizacji sp³ywów kajakowych. Turyĥci równie chêtnie odwiedzajħ Sarvar ze wzglêdu na organizowane tu wydarzenia kulturalne i festiwale -  jak Miêdzynarodowy Festiwal Folkowy organizowany co roku od 7 lat, Miêdzynarodowy Festiwal Orkiestr Dêtych, czy miêdzynarodowe wyĥcigi samochodowe i motocyklowe dla amatorów i profesjonalistów, które odbywajħ siê zaledwie 6 km od Sarvar.

Sárvár Accomodation Info - Sarvar   Sárvár Accomodation Info - Sarvar   Sárvár Accomodation Info - Sarvar
         
Sárvár Accomodation Info - Sarvar   Sárvár Accomodation Info - Sarvar

 

Sárvár Accomodation Info - Sarvar
         
Sárvár Accomodation Info - Sarvar   Sárvár Accomodation Info - Sarvar   Sárvár Accomodation Info - Sarvar
         
Sárvár Accomodation Info - Sarvar   Sárvár Accomodation Info - Sarvar   Sárvár Accomodation Info - Sarvar
         
Sárvár Accomodation Info - Sarvar   Sárvár Accomodation Info - Sarvar   Sárvár Accomodation Info - Sarvar
         
Sárvár Accomodation Info - Sarvar Sárvár Accomodation Info - Sarvar Sárvár Accomodation Info - Sarvar

Sárvár

       E-mail: emmerimre@gmail.com